b o o k i n g (Europe) : 

Carmen Lamparter - Black pike Favorites 
carmen@blackpikefavorites.com

p u b l i c i t y : 

Jeff Kilgour - The Syndicate
jeff@thesyn.com

m a n a g e m e n t : 

Erin Anderson - Olivia Management
erin@oliviamanagement.com 

b o o k i n g (US) : 

Jon Bell - Madison House, Inc.
jon@madison-house.com